Pravidla

Pravidla soutěže Maminka roku 2022

(„pravidla“)

Soutěž Maminka roku 2022, dále jen „soutěž“, probíhá v období od 19. 4. 2022 do 26. 10. 2022 na internetových stránkách maminkaroku.maminka.cz. Soutěží se s příběhy čtenářek/maminek, jejichž obsahem je inspirativní příběh maminky dle tématu příslušné kategorie (popis životní situace/příběhu, cesty k podnikatelské činnosti/úspěchu a cesty k založení/úspěšnému provozování blogu). Soutěž je určena fyzickým osobám starším 18 let s korespondenční adresou na území ČR.

Organizátorem a provozovatelem soutěže a technickým provozovatelem hlasování je společnost CZECH NEWS CENTER a.s., IČ 02346826, se sídlem Komunardů 1584/42, 17000 Praha 7 (dále jen „Provozovatel“).

Maminky se mohou se svým příběhem do soutěže přihlašovat na internetových stránkách maminkaroku.maminka.cz buď samy, nebo mohou být nominovány jím blízkou osobou, která tak činí s vědomím nominované maminky. Účastníkem soutěže se stává jak maminka, tak osoba, jenž maminku do soutěže nominovala.

Pokud se přihlašuje maminka samotná se svým příběhem, stává se účastníkem soutěže po vyplnění přihlášky v rozsahu jméno, příjmení, rok svého narození, rok narození nejmladšího dítěte, e-mail, telefon a kontaktní adresa a vložením soutěžní příběhu a profilové fotografie, určením kategorie, do které příběh přihlašuje odsouhlasením těchto pravidel. V případě, že je maminka nominována jí blízkou osobou, tato se stává účastníkem soutěže po vyplnění svých údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a zadání nominace maminky spočívající ve vložení soutěžního příběhu nominované maminky a e-mailu nominované maminky. Provozovatel následně bezodkladně kontaktuje prostřednictvím takto uvedeného e-mailu nominovanou maminku, o tom, že byla nominována do soutěže, kým byla nominována a s jakým příběhem. Pokud bude mít maminka zájem o účast v soutěži, musí se přihlásit se stejnými údaji jako by se přihlašovala sama s tím, že je doporučeno použít příběh zaslaný v nominačním e-mailu, a to nejpozději do uzávěrky pro přihlašování do soutěže (viz níže). V případě, že tak neučiní, Provozovatel její příběh a e-mail vymaže nejpozději do 20 dnů od konce období pro přihlášení do soutěže.

Každá maminka smí přihlásit sama sebe do soutěže pouze jedenkrát s jedním příběhem, oproti tomu osoba, jenž nominuje jiné maminky je oprávněna jich přihlásit více, vždy s jejich unikátním příběhem. Každá přihlášená maminka bude mít vlastní soutěžní profil. Pro každou maminku tak smí být vytvořen pouze jeden profil, kde může být vložen pouze 1 příběh a 1 soutěžní profilová fotografie.

Přihlašovat se mohou jen maminky, fyzické osoby ženského pohlaví s trvalým pobytem v České republice a občané Slovenska s korespondenční adresou a dlouhodobě pobývající na území České republiky, starší 18-ti let, které mají nejmladší dítě ve věku max. 9 let, a tato podmínka se vztahuje ke dni přihlášení do soutěže.

Nominovat maminky mohou fyzické osoby s korespondenční adresou a dlouhodobě pobývající na území České republiky, starší 18-ti let.

Odesláním inspirativního příběhu potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Provozovatele a jejich rodinní příslušníci.

Příběh lze přihlašovat do 3 kategorií: Maminka hrdinka, Maminka podnikatelka, Maminka blogerka.

Text příběhu je nutný v min. rozsahu 500 znaků, max. 1 000 znaků a profilová fotografie musí být ve formátu jpeg a v min. rozlišení 300 DPI.

Účastník soutěže zasláním příběhu do soutěže potvrzuje, že:

je autorem přihlášených příběhů, nebo se jedná o příběh vytvořený nominující osobou, přičemž tento příběh je původní a pravdivý je autorem fotografie, příp. má s autorem vypořádána autorská práva a je oprávněn poskytnout je do soutěže a zveřejnit je podle těchto pravidel (uplatní se jen u maminek, jenž vkládají svoji fotografii) disponuje veškerými právy k těmto příběhům, příp. příběhům a fotografiím, pokud vkládá obojí má vypořádána veškerá práva s osobami, které jsou v příběhu zmíněny, včetně svolení poskytnout je do soutěže a zveřejnit je podle těchto pravidel užitím příběhu a/nebo fotografie Provozovatelem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Provozovatele odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Provozovateli Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje do soutěže jsou pravdivé. Zasláním příběhu do soutěže, stejně tak účastí v internetovém hlasování – tzn. odesláním hlasu pro soutěžícího – akceptuje soutěžící/hlasující tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat.

Účastník soutěže bere na vědomí, že společnost CZECH NEWS CENTER a.s. bude zpracovávat jako správce osobní údaje účastníka soutěže v rozsahu a za podmínek uvedených v informaci o zpracování osobních údajů https://www.cncenter.cz/privacy/informace-o-zpracovani-akce

Účastník soutěže uděluje přihlášením příběhu do soutěže Provozovateli časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaných příběhů a fotografií bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných a internetových mediích Provozovatele, na jejich profilech na sociálních sítích či v mobilních službách a multimédiích produkovaných Provozovatelem, a to v souvislosti s informováním o soutěži.

Provozovatel je oprávněn ze soutěže vyřadit účastníka soutěže, resp. jeho příběh, který:

neodpovídá zadanému tématu soutěže, není pravdivý je v rozporu s dobrými mravy by mohl poškodit dobré jméno Provozovatele nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Provozovatelem nebyl zaslán do soutěže k tomu oprávněnou osobou u kterého byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže. O tom, zda přihlášený příběh vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Provozovatel.

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování fotografií

Soutěž probíhá ve 4 fázích – přihlašování, výběr odbornou porotou, semifinálové hlasování, finálové hlasování a výběr odbornou porotou, které proběhnou v níže uvedeném harmonogramu:

Harmonogram soutěže:

Přihlašování: od 19. 4. 2022 od 12:00 do 22. 5. 2022 do 17:00

Výběr odbornou porotou: od 23. 5. 2022 od 8:00 do 28. 5. 2022, 22:00

Semifinálové hlasování: od 14. 6. 2022 od 14:00 do 20. 7. 2022, 17:00

Finálové hlasování, výběr odbornou porotou a vyhodnocení: 26. 10. 2022 od 00:00 do 22:00

Z přihlášených soutěžících maminek (dále také jako „soutěžící“) splňujících podmínky soutěže vybere na základě kritéria poutavosti soutěžního příběhu odborná porota, složená z redakce časopisu Maminka a partnerů soutěže, 5 semifinalistek z každé kategorie. Jejich příběh i s profilovou fotkou bude do zahájení semifinálového hlasování uveřejněn v printové verzi časopisu Maminka a současně vznikne profil soutěžící maminky na webu maminkaroku.maminka.cz.

O pořadí jednotlivých soutěžících v semifinále rozhodnou hlasováním uživatelé internetových stránek maminkaroku.maminka.cz dle svých osobních preferencí na těchto stránkách, a to v období určeném pro semifinálové hlasování. Z každé kategorie postoupí do finále soutěže 3 soutěžící s největším počtem hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje o postupujících dřívější datum vložení příběhu do soutěže.

Hlasování je omezeno na 10 hlasů pro jakoukoliv soutěžící za hodinu. Hlasování bude možné pouze po přihlášení z facebookového profilu hlasujícího. Jakékoliv hlasování pomocí automatických systémů, tzv. robotů, je zakázáno a může mít za následek vyřazení soutěžícího ze soutěže. Stejně tak použití jiných způsobů umožňujících opakované hlasování bude kvalifikováno jako podvod a soutěžící může být ze soutěže vyloučena! K vyloučení může dojít i při odhalení vícenásobné registrace. Aby se zabránilo používání tzv. robotů, nepřihlášení uživatelé mohou hlasovat až po vyplnění bezpečnostního kódu. Přihlášení uživatelé nejsou nuceni k jeho vyplnění. Pro získání většího počtu hlasů mohou soutěžící zveřejňovat odkazy na soutěžní fotografii v diskusních fórech, prostřednictvím sociálních sítí i na svých osobních stránkách.

Podmínkou k postupu do finále soutěže je uzavření písemné dohody o účasti na finále mezi soutěžící postupující do finále a Provozovatelem (účast na finále je nezbytnou podmínkou pro další účast v soutěži). Účelem této dohody je zajištění osobní přítomnosti soutěžící na profesionálním natáčení videomedailonku a fotografování v délce 1 dne v období od 1. 8. 2022 do 31. 8. 2022 dle dohody Provozovatele a předmětné soutěžící a zajištění další účasti soutěžící v soutěži v souladu s těmito pravidly. V případě, že soutěžící odmítne tuto dohodu s Provozovatelem uzavřít do 5.9.2022 a/nebo neposkytne součinnost pro natočení medailonku a fotografování, je Provozovatel oprávněn ji z další účasti v soutěži vyloučit a na její místo nastoupí soutěžící, která se umístila na následujícím pořadí za vyloučenou soutěžící.

Výše uvedené foto a video medailonek finalistek bude uveřejněn na finále soutěže, v tištěné verzi časopisu Maminka a na webových stránkách soutěže maminkaroku.maminka.cz , příp. na dalších webových stránkách či titulech Provozovatele.

Finále se uskuteční dne 26. 10. 2022 v Praze, přičemž o detailech finále obeznámí Provozovatel finalistky nejpozději do 31. 9. 2022.

Z finalistek vybere na finále odborná porota na základě poutavosti příběhu první tři místa z každé kategorie. Na základě stejného kritéria bude ze všech finalistek soutěže vybrána 1 absolutní vítězka soutěže Maminka roku 2022, a to diváckým hlasováním, jehož parametry budou upřesněny během přímého přenosu. Veškeré vítězky, ať už jednotlivých kategorií či absolutní vítězka, budou na finále slavnostně vyhlášeny.

Ceny budou výherkyním předány po vyhlášení výsledků na finále soutěže.

Ceny

Vítězka kategorie MAMINKA HRDINKA získá:

ateliérové profi focení celé rodiny s kompletním stylingem a make-upem, které se uskuteční v sídle Provozovatele či na jiném jím určeném místě, nejpozději do 31. 3. 2023 a výherkyně k uskutečnění musí poskytnout dostatečnou součinnost (bude informována o termínu nejpozději 7 dní předem), jinak výhra propadá Provozovateli. Vítězka po focení obdrží min. 5 fotografií v elektronické verzi o min. velikosti 300 DPI.

Vítězka kategorie MAMINKA PODNIKATELKA získá:

získá inzertní prostor v titulu vydavatelství CZECH NEWS CENTER a.s. v celkové hodnotě 370 000Kč (bez DPH) dle ceníkových cen k propagaci své značky a podnikání, které je popsáno v jejím soutěžním příběhu. Tento inzertní prostor musí být vyčerpán nejpozději do 30. 6. 2023. Inzerce musí být v souladu s právními předpisy a podléhá Všeobecným obchodním podmínkám pro inzerci v médiích vydávaných, provozovaných a zastupovaných společností CZECH NEWS CENTER a.s. dostupnými na adrese: https://www.cncenter.cz/clanek/2321/vseobecne-obchodni-podminky-czech-news-center-a-s.

Vítězka kategorie MAMINKA BLOGERKA získá:

získá možnost redakčně spolupracovat min. na dobu jednoho roku s naší redakcí, tj. možnost uveřejnit své články na webu maminka.cz a sociálních sítích. Provozovatel je oprávněn posoudit obsahovou a stylistickou kvalitu a obsahovou vhodnost a kompatibilitu s titulem Maminka a na základě toho vždy rozhodnout o případném uveřejnění či neuveřejnění článku. Pokud by tedy články výše uvedeným kritériím nevyhovovaly, je Provozovatel oprávněn takovýto článek neuveřejnit a pokud se tak stane opakovaně (alespoň 3x) pak tuto výhru neposkytnout. Ke článkům poskytnutým Provozovateli dle tohoto odstavce se výherkyně zavazuje jejich předáním poskytnout bezúplatně licenci na neomezenou dobu za účelem jejich uveřejnění v periodikách a na internetových stránkách Provozovatele.

Absolutní vítězka MAMINKA ROKU navíc získá:

●      Voucher na nákup hraček od SMOBY  v hodnotě 10.000 Kč

●      Voucher na nákup produktů od SUNAR  v hodnotě 5.000 Kč

pro Vítězky v Kategorii MAMINKA HRDINKA

1 místo:

●      Voucher na nákup hraček  od SMOBY  v hodnotě 5.000 Kč

●      Voucher na nákup v lékárnách DR.MAX v hodnotě  5.000 Kč

●      Voucher na nákup produktů JOOLZ v hodnotě 4.000,- Kč

●      Balíček od SUNAR v hodnotě 3.000 Kč

●      Dárková kazeta s luxusní kosmetikou WHAMISA v hodnotě 2.900 Kč

●      Balíček produktů BEBELO v hodnotě 2.500 Kč

2 místo:

●      Voucher na nákup produktů JOOLZ v hodnotě 4.000,- Kč

●      Voucher na nákup hraček  od SMOBY  v hodnotě 3.000 Kč

●      Dárková kazeta s luxusní kosmetikou WHAMISA v hodnotě 2.900 Kč

●      Balíček produktů BEBELO v hodnotě 2.500 Kč

●      Balíček od SUNAR v hodnotě 2.000 Kč

3 místo:

●      Voucher na nákup produktů JOOLZ v hodnotě 4.000,- Kč

●      Dárková kazeta s luxusní kosmetikou WHAMISA v hodnotě 2.900 Kč

●      Balíček produktů BEBELO v hodnotě 2.500 Kč

●      Voucher na nákup hraček  od SMOBY  v hodnotě 2.000 Kč

●      Balíček od SUNAR v hodnotě 1.000 Kč

Vítězky v Kategorii MAMINKA BLOGERKA

1 místo:

●      Voucher na nákup hraček  od SMOBY  v hodnotě 5.000 Kč

●      Voucher na nákup v lékárnách DR.MAX v hodnotě  5.000 Kč

●      Voucher na nákup produktů JOOLZ v hodnotě 4.000,- Kč

●      Balíček od SUNAR v hodnotě 3.000 Kč

●      Dárková kazeta s luxusní kosmetikou WHAMISA v hodnotě 2.900 Kč

●      Balíček produktů BEBELO v hodnotě 2.500 Kč

2 místo:

●      Voucher na nákup produktů JOOLZ v hodnotě 4.000,- Kč

●      Voucher na nákup hraček  od SMOBY  v hodnotě 3.000 Kč

●      Dárková kazeta s luxusní kosmetikou WHAMISA v hodnotě 2.900 Kč

●      Balíček produktů BEBELO v hodnotě 2.500 Kč

●      Balíček od SUNAR v hodnotě 2.000 Kč

3 místo:

●      Voucher na nákup produktů JOOLZ v hodnotě 4.000,- Kč

●      Dárková kazeta s luxusní kosmetikou WHAMISA v hodnotě 2.900 Kč

●      Balíček produktů BEBELO v hodnotě 2.500 Kč

●      Voucher na nákup hraček  od SMOBY  v hodnotě 2.000 Kč

●      Balíček od SUNAR v hodnotě 1.000 Kč

Vítězky v Kategorii MAMINKA PODNIKATELKA

1 místo:

●      Voucher na nákup hraček  od SMOBY  v hodnotě 5.000 Kč

●      Voucher na nákup v lékárnách DR.MAX v hodnotě  5.000 Kč

●      Voucher na nákup produktů JOOLZ v hodnotě 4.000,- Kč

●      Balíček od SUNAR v hodnotě 3.000 Kč

●      Dárková kazeta s luxusní kosmetikou WHAMISA v hodnotě 2.900 Kč

●      Balíček produktů BEBELO v hodnotě 2.500 Kč

2 místo:

●      Voucher na nákup produktů JOOLZ v hodnotě 4.000,- Kč

●      Voucher na nákup hraček  od SMOBY  v hodnotě 3.000 Kč

●      Dárková kazeta s luxusní kosmetikou WHAMISA v hodnotě 2.900 Kč

●      Balíček produktů BEBELO v hodnotě 2.500 Kč

●      Balíček od SUNAR v hodnotě 2.000 Kč

3 místo:

●      Voucher na nákup produktů JOOLZ v hodnotě 4.000,- Kč

●      Dárková kazeta s luxusní kosmetikou WHAMISA v hodnotě 2.900 Kč

●      Balíček produktů BEBELO v hodnotě 2.500 Kč

●      Voucher na nákup hraček  od SMOBY  v hodnotě 2.000 Kč

●      Balíček od SUNAR v hodnotě 1.000 Kč

Veškeré výše uvedené poukazy a vouchery mají minimální platnost do 30. 6. 2023.

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení

Soutěžící postupující z jednotlivých fází soutěže do další fáze soutěže budou informováni e- mailem a telefonicky redakcí časopisu Maminka nebo marketingovým oddělením Provozovatele. Ke kontaktování budou použity údaje zadané účastníkem soutěže při přihlášení do soutěže.

Soutěžící jsou povinni Provozovateli poskytnout součinnost k tomu, aby mohli být do 7 dnů informováni dle předchozí věty. Pokud se Provozovateli nepodaří soutěžícího kontaktovat nejpozději do 7 dnů ode dne ukončení příslušné fáze soutěže, je Provozovatel oprávněn jej ze soutěže vyloučit a nahradit jej dalším soutěžícím v dané kategorii dle příslušného pořadí. Provozovatel učiní za dost povinnosti kontaktovat soutěžícího, pokud ho ve shora uvedeném období alespoň 3x kontaktuje na jím uvedené e-mailové adrese.

Jména výherců soutěže budou zveřejněna na internetových stránkách maminkaroku.maminka.cz nejpozději do 31. 10. 2022.

Provozovatel je oprávněn změnit pravidla i podmínky soutěže, dobu jejího trvání, termín uskutečnění jednotlivých fází soutěže, výhru kdykoli v průběhu soutěže a je oprávněn soutěž kdykoli v jejím průběhu bez náhrady ukončit.

Výhra ani účast v soutěži není soudně vymahatelná. Na výhru nevzniká účastí v soutěži právní nárok a výhra nemůže být vyměněna za hotovost.

Provozovatel si vyhrazuje právo prokázat totožnost soutěžící, zejm. finalistek, vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší tato pravidla, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.

Tyto pravidla soutěže vstupují v platnost a účinnosti 19.4.2022 a jsou dostupné na internetových stránkách maminkaroku.maminka.cz. V případě dotazů k soutěži prosím kontaktujte Provozovatele na email: maminka@cncenter.cz